Zwrot kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych - Kraina OZA

Zwrot kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych

stan prawny od 01.01.2015

Co to jest refundacja kosztów szkolenia?
Pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne przysługuje wsparcie polegające na zwrocie poniesionych kosztów na szkolenia tych osób.
Kiedy pracodawca może ubiegać się o refundację kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych?
Pracodawca może ubiegać się o refundację kosztów szkolenia zatrudnionej osoby niepełnosprawnej, jeżeli ponosi koszty jej szkolenia.
Jaka jest maksymalna wysokość wsparcia?
Jeżeli pracodawca złoży wniosek o refundację, może ją otrzymać w wysokości do 70% poniesionych kosztów szkolenia. Maksymalna kwota to wysokość dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę biorącą udział w szkoleniu.
Refundacja nie może przekroczyć:

 • 55% kosztów szkolenia kwalifikujących się do objęcia pomocą w przypadku szkoleń specjalistycznych i 70% kwalifikowanych kosztów szkolenia w przypadku szkoleń ogólnych – w odniesieniu do małych przedsiębiorstw,
 • 45% kosztów szkolenia kwalifikujących się do objęcia pomocą w przypadku szkoleń specjalistycznych i 70% kwalifikowanych kosztów szkolenia w przypadku szkoleń ogólnych – w odniesieniu do średnich przedsiębiorstw,
 • 35% szkolenia kwalifikujących się do objęcia pomocą w przypadku szkoleń specjalistycznych i 60% kwalifikowanych kosztów szkolenia w przypadku szkoleń ogólnych – w odniesieniu do dużych przedsiębiorstw.
Jakie wydatki może obejmować zwrot?
Jeżeli pracodawca wyśle pracownika na szkolenie, może ubiegać się o zwrot:

 • wynagrodzenia osób prowadzących szkolenie,
 • wynagrodzenia tłumacza języka migowego albo lektora dla osoby niewidomej lub opiekuna zatrudnionej osoby niepełnosprawnej ruchowo, zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności,
 • kosztów podróży osób prowadzących szkolenie i uczestników szkolenia,
 • kosztów podróży przewodnika lub opiekuna zatrudnionej osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności,
 • kosztów zakwaterowania i wyżywienia osób prowadzących szkolenie i uczestników szkolenia oraz tłumacza języka migowego albo lektora dla osoby niewidomej,
 • kosztów usług doradczych związanych z danym szkoleniem,
 • kosztów obsługi administracyjno-biurowej, stanowiących wydatki bieżące związane z realizacją szkolenia,
 • kosztów wynajmu pomieszczeń, związanych bezpośrednio z realizacją szkolenia,
 • kosztów amortyzacji narzędzi i wyposażenia w zakresie, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby szkolenia, z wyłączeniem narzędzi i wyposażenia zakupionych w ramach wsparcia ze środków publicznych w okresie siedmiu lat przed realizacją szkolenia,
 • kosztów materiałów szkoleniowych,
 • kosztów zatrudnienia pracownika, jakie ponosi pracodawca w okresie, w którym pracownik ten uczestniczy w szkoleniu (koszty te dotyczą czasu faktycznie spędzonego na uczestnictwie w szkoleniu po odjęciu efektywnego czasu pracy).
Jakie działania należy podjąć, aby otrzymać refundację kosztów szkolenia?
Jeżeli pracodawca chce ubiegać się o refundację kosztów szkolenia, powinien złożyć  wniosek w jednostce organizacyjnej wyznaczonej przez starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu. Są to najczęściej: powiatowe urzędy pracy, powiatowe centra pomocy rodzinie lub miejskie ośrodki pomocy rodzinie, właściwe ze względu na miejsce zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.
Złożony wniosek powinien zawierać:

 • nazwę i adres siedziby pracodawcy,
 • status prawny i podstawę działania pracodawcy,
 • numery NIP i REGON pracodawcy,
 • numer rachunku bankowego pracodawcy,
 • wnioskowaną kwotę refundacji,
 • informację o planowanych do poniesienia kosztach szkolenia,
 • informację o szkoleniu wraz z uzasadnieniem jego wyboru,
 • informację o liczbie osób niepełnosprawnych, które wezmą udział w szkoleniu,
 • informację o stanie zatrudnienia ogółem, w tym osób niepełnosprawnych,
 • oświadczenie o zaleganiu lub niezaleganiu z wymaganymi zobowiązaniami wobec PFRON,
 • jeżeli jesteś dużym przedsiębiorcą, do wniosku załączysz opis projektu szkoleniowego, zawierający informację o celu projektu oraz spodziewanych skutkach jego realizacji,
 • informacje o wysokości otrzymanej pomocy publicznej i pomocy de minimis albo informację o nieotrzymaniu pomocy — w zakresie wynikającym z art. 37 ust. 5 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (DzU z 2007 r. nr 59, poz. 404 z późn. zm) — w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia refundacją.
Informacje praktyczne:
Jeżeli szkolenie zawiera zarówno elementy szkolenia specjalistycznego, jak i szkolenia ogólnego, które nie mogą zostać wyodrębnione w celu ustalenia wielkości pomocy na szkolenia, przyjmuje się maksymalną wielkość pomocy w wysokości określonej dla szkoleń specjalistycznych.
Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przez pracodawcę przed datą podpisania umowy. Zwrotu kosztów dokonuje starosta na warunkach i w wysokości określonych w umowie zawartej z pracodawcą.
Refundacja może być udzielana łącznie z inną pomocą lub wsparciem ze środków Unii Europejskiej w odniesieniu do kosztów kwalifikujących się do objęcia tą refundacją, jeżeli łączna wartość refundacji i wsparcia udzielonego w odniesieniu do kosztów projektu szkoleniowego z innych źródeł i w innych formach nie przekroczy dopuszczalnej wielkości określonej w tabeli: „Maksymalna wysokość refundacji kosztów objętych pomocą”.
Pracodawca, który jest starostą lub prezydentem miasta na prawach powiatu, składa wniosek do Prezesa Zarządu PFRON za pośrednictwem oddziału Funduszu właściwego ze względu na siedzibę tego pracodawcy.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku starosta poinformuje Cię o tym fakcie, wzywając Cię do negocjacji warunków umowy. Negocjacje powinny zakończyć się w ciągu 14 dni od wezwania.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie warunków i trybu refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych powrót

Jesteś pracodawcą?

Zobacz jakie korzyści czekają na Ciebie jeśli zatrudnisz osobę z autyzmem.

Dowiedz się więcej
Zobacz miejsca przyjazne osobom z autyzmem

Na forum

wejdź na forum

Partnerzy