Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy stworzonego dla osoby niepełnosprawnej - Kraina OZA

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy stworzonego dla osoby niepełnosprawnej

stan prawny od 01.01.2015

Co to jest zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy stworzonego dla osoby niepełnosprawnej?
Pracodawca zatrudniający osobę niepełnosprawną może ubiegać się o zwrot kosztów wyposażenia stworzonego dla niej stanowiska pracy.
Na kogo można otrzymać zwrot kosztów?
Pracodawca może ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów, jeżeli wyposaży stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej, zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.
Kiedy pracodawca może ubiegać się o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy stworzonego dla osoby niepełnosprawnej?
Pracodawca może się ubiegać o refundację, jeżeli:

 • zawrze jako pracodawca umowę ze starostą, określającą warunki i wysokość zwrotu kosztów,
 • poniesie koszty przystosowania stanowiska pracy,
 • uzyska wydaną na wniosek starosty pozytywną opinię Państwowej Inspekcji Pracy o dostosowaniu wyposażonego stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na tym stanowisku lub o spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku pracy lub w pomieszczeniach zakładu pracy.
 • przez okres co najmniej 36 miesięcy utrzyma zatrudnienie osoby niepełnosprawnej, dla której wyposażył stanowisko.
Jaka jest maksymalna wysokość wsparcia?
Jeżeli pracodawca spełnia powyższe warunki i złoży wniosek, to może starać się o dofinansowanie do 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia każdego wyposażonego stanowiska pracy (bez podatku VAT i podatku akcyzowego).
Jakie działania należy podjąć, aby otrzymać dofinansowanie?
Jeżeli pracodawca chce otrzymać dofinansowanie, powinien złożyć do starosty wniosek, którego wzór jest określony w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2014 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
Kiedy dofinansowanie nie przysługuje?
Pracodawca nie otrzyma refundacji kosztów wyposażenia stanowiska dla pracownika niepełnosprawnego, jeżeli:

 • pracodawca zatrudni pracownika niepełnosprawnego na wyposażonym stanowisku na okres krótszy niż 36 miesięcy, a na jego miejsce w ciągu trzech miesięcy nie zatrudni innego pracownika niepełnosprawnego, który jest zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu,
 • nie otrzyma pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu stanowiska pracy lub o spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku pracy lub pomieszczeniach zakładu pracy.
Informacje praktyczne:
Refundacja obejmuje:

 • udokumentowane koszty zakupu sprzętu celem wyposażenia stanowiska pracy, na którym będzie wykonywać pracę osoba niepełnosprawna;
 • kwotę niepodlegającego odliczeniu:
  - podatku od towarów i usług,
  - podatku akcyzowego,
związaną z przedmiotami opodatkowania określonymi w pkt. 1.
Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przed dniem zawarcia umowy ze starostą.
Zakup wyposażenia objętego refundacją dokumentuje się:

 • fakturą,
 • rachunkiem,
 • dowodem zapłaty.
Wytworzenie wyposażenia objętego refundacją dokumentuje się, przedstawiając ocenę techniczną rzeczoznawcy wraz z dokonaną przez niego wyceną.
Pracodawca, który jest starostą lub prezydentem miasta na prawach powiatu, składa wniosek do Prezesa Zarządu PFRON za pośrednictwem oddziału Funduszu właściwego ze względu na siedzibę tego pracodawcy.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku starosta poinformuje o tym pracodawcę, wzywając go do negocjacji warunków umowy. Negocjacje powinny zakończyć się w ciągu 14 dni od wezwania.
Refundacja może być przyznawana jako pomoc de minimis spełniająca warunki określone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) albo w rozporządzeniu nr 1408/2013 z dn. 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9) albo we właściwych przepisach UE dotyczących pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury.
Do wniosku o jej udzielenie należy dołączyć zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy i poprzedzające go dwa lata kalendarzowe oraz informację o innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych. Do wniosku o udzielenie pomocy de minimis należy też dołączyć zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
Pracodawca korzystający z refundacji jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji pozwalającej na sprawdzenie zgodności przyznanej pomocy z przepisami rozporządzenia przez okres 10 lat od dnia przyznania pomocy.
Jeżeli okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej będzie krótszy niż 36 miesięcy, pracodawca jest obowiązany zwrócić Funduszowi za pośrednictwem starosty środki w wysokości równej 1/36 ogólnej kwoty zwrotu za każdy miesiąc brakujący do upływu okresu 36 miesięcy, jednak w wysokości nie mniejszej niż 1/6 tej kwoty. Pracodawca dokonuje ich zwrotu w terminie trzech miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną.
Pracodawca nie zwraca środków, jeżeli zatrudni w terminie trzech miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną inną osobę niepełnosprawną, zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu. Przerwa wynikająca z tego powodu nie jest wliczana do wymaganego 36-miesięcznego okresu zatrudnienia.
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 roku w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej powrót

Jesteś pracodawcą?

Zobacz jakie korzyści czekają na Ciebie jeśli zatrudnisz osobę z autyzmem.

Dowiedz się więcej
Zobacz miejsca przyjazne osobom z autyzmem

Na forum

wejdź na forum

Partnerzy