Zwrot kosztów związanych z adaptacją pomieszczeń, urządzeń do potrzeb pracowników niepełnosprawnych, zakupu urządzeń i oprogramowania, a także rozpoznania potrzeb przez służby medyczne - Kraina OZA

Zwrot kosztów związanych z adaptacją pomieszczeń, urządzeń do potrzeb pracowników niepełnosprawnych, zakupu urządzeń i oprogramowania, a także rozpoznania potrzeb przez służby medyczne

stan prawny od 01.01.2015
 

Co to jest zwrot kosztów związanych z adaptacją pomieszczeń, urządzeń, zakupu urządzeń i oprogramowania do potrzeb pracowników niepełnosprawnych, a także rozpoznania przez służby medyczne potrzeb?
Zwrot ww. kosztów jest formą wsparcia pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne i w związku z tym adaptujących miejsce pracy do ich potrzeb.
Dla kogo można otrzymać zwrot kosztów adaptacji, zakupu urządzeń i rozpoznania potrzeb?
Zwrot kosztów adaptacji pomieszczeń, urządzeń, zakup urządzeń i oprogramowania pracodawca może otrzymać dla:

  • niepełnosprawnych bezrobotnych lub poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu,
  • zatrudnionych w swojej firmie pracowników niepełnosprawnych.
Kiedy pracodawca może ubiegać się o zwrot kosztów związanych z adaptacją, zakupem urządzeń i rozpoznaniem potrzeb?
Pracodawca może ubiegać się o zwrot takich kosztów, jeżeli chce przystosować stanowisko pracy dla osób niepełnosprawnych bezrobotnych lub poszukujących pracy i zatrudnić ich przez co najmniej 36 miesięcy.
Jaka jest maksymalna wysokość wsparcia?
Pracodawca może otrzymać zwrot poniesionych kosztów do wysokości 20-krotnego przeciętnego wynagrodzenia za każde przystosowane, zaadaptowane stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej (bez podatku VAT i podatku akcyzowego).
Kwota zwrotu kosztów związanych z rozpoznaniem potrzeb osób niepełnosprawnych nie może przekraczać 15% kosztów związanych z przystosowaniem tworzonych lub istniejących miejsc pracy.
Jakie działania należy podjąć, aby otrzymać dofinansowanie?
Jeżeli pracodawca chce otrzymać zwrot poniesionych kosztów, powinien złożyć odpowiedni wniosek wraz z wymaganymi dokumentami, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w jednostce organizacyjnej wyznaczonej przez starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu. Są to najczęściej: powiatowe centra pomocy rodzinie lub miejskie ośrodki pomocy rodzinie, właściwe ze względu na miejsce zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.
Kiedy dofinansowanie nie przysługuje?
Dofinansowanie nie przysługuje, jeśli pracodawca chce zatrudnić pracownika niepełnosprawnego na okres krótszy niż 36 miesięcy lub przyczyną niepełnosprawności pracownika zatrudnionego w  zakładzie pracy było zawinione przez pracodawcę lub pracownika naruszenie przepisów, w tym przepisów prawa pracy.
Informacje praktyczne:
Jeżeli pracodawca będzie zatrudniać osobę niepełnosprawną krócej niż 36 miesięcy, jest zobowiązany do zwrotu środków w wysokości 1/36 ogólnej kwoty za każdy miesiąc brakujący do 36 miesięcy. Zwrot ten powinien nastąpić w ciągu trzech miesięcy. Pracodawca nie będzie musiał zwracać środków, o ile w ciągu trzech miesięcy od rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną zatrudni inną osobę niepełnosprawną, skierowaną przez urząd pracy.
Zwrotu kosztów dokona starosta na podstawie zawartej z pracodawcą umowy, z tym że zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przez pracodawę przed podpisaniem umowy.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z późn. zm. (art. 26)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnychPodstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z późn. zm. (art. 26) powrót

Jesteś pracodawcą?

Zobacz jakie korzyści czekają na Ciebie jeśli zatrudnisz osobę z autyzmem.

Dowiedz się więcej
Zobacz miejsca przyjazne osobom z autyzmem

Na forum

wejdź na forum

Partnerzy