Zwrot kosztów związanych z adaptacją pomieszczeń, urządzeń do potrzeb pracowników niepełnosprawnych, zakupu urządzeń i oprogramowania, a także rozpoznania potrzeb przez służby medyczne - Kraina OZA

Zwrot kosztów związanych z adaptacją pomieszczeń, urządzeń do potrzeb pracowników niepełnosprawnych, zakupu urządzeń i oprogramowania, a także rozpoznania potrzeb przez służby medyczne

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2012-07-30

Czym jest zwrot kosztów związanych z adaptacją pomieszczeń, urządzeń, zakupu urządzeń i oprogramowania do potrzeb pracowników niepełnosprawnych, a także rozpoznania przez służby medyczne potrzeb?
Zwrot ww. kosztów jest formą wsparcia pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne i w związku z tym adaptujących miejsce pracy do ich potrzeb.
Na kogo można otrzymać zwrot kosztów adaptacji, zakupu urządzeń i rozpoznania potrzeb?

Zwrot kosztów adaptacji pomieszczeń, urządzeń, zakup urządzeń i oprogramowania możesz otrzymać dla:

  • niepełnosprawnych bezrobotnych lub poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu, skierowanych przez powiatowy urząd pracy,
  • zatrudnionych u Ciebie pracowników niepełnosprawnych, jeżeli ich niepełnosprawność powstała w okresie zatrudnienia w Twoim zakładzie pracy.

Kiedy możesz ubiegać się o zwrot kosztów związanych z adaptacją, zakupem urządzeń i rozpoznaniem potrzeb?
Możesz ubiegać się o zwrot takich kosztów, jeżeli chcesz przystosować stanowisko pracy dla osób niepełnosprawnych bezrobotnych lub poszukujących pracy, skierowanych przez powiatowy urząd pracy i zatrudnić ich przez co najmniej 36 miesięcy, lub zatrudniasz osobę lub osoby niepełnosprawne, jeżeli niepełnosprawność tych osób powstała w okresie zatrudnienia
w Twoim zakładzie pracy.

Jaka jest maksymalna wysokość wsparcia?
Możesz otrzymać zwrot poniesionych kosztów do wysokości 20-krotnego przeciętnego wynagrodzenia za każde przystosowane, zaadaptowane stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej (bez podatku VAT i podatku akcyzowego).
Kwota zwrotu kosztów związanych z rozpoznaniem potrzeb osób niepełnosprawnych nie może przekraczać 15% kosztów związanych z przystosowaniem tworzonych lub istniejących miejsc pracy.

Co zrobić, żeby otrzymać dofinansowanie?
Jeżeli chcesz otrzymać zwrot poniesionych kosztów, powinieneś złożyć odpowiedni wniosek wraz z wymaganymi dokumentami, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
w jednostce organizacyjnej wyznaczonej przez starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu. Są to najczęściej: powiatowe centra pomocy rodzinie lub miejskie ośrodki pomocy rodzinie, właściwe ze względu na miejsce zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

Kiedy dofinansowanie nie przysługuje?
Dofinansowanie nie przysługuje, jeśli chcesz zatrudnić pracownika niepełnosprawnego na okres krótszy niż 36 miesięcy lub przyczyną niepełnosprawności pracownika zatrudnionego w Twoim zakładzie pracy było zawinione przez Ciebie lub Twojego pracownika naruszenie przepisów, w tym przepisów prawa pracy.

Przydatne informacje:
Jeżeli będziesz zatrudniać osobę niepełnosprawną krócej niż 36 miesięcy, jesteś zobowiązany do zwrotu środków w wysokości 1/36 ogólnej kwoty za każdy miesiąc brakujący do 36 miesięcy. Zwrot ten nastąpi w ciągu trzech miesięcy. Nie będziesz musiał zwracać środków, o ile w ciągu trzech miesięcy od rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną zatrudnisz inną osobę niepełnosprawną skierowaną przez urząd pracy.
Zwrotu kosztów dokona starosta na podstawie zawartej z Tobą umowy, z tym że zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przez Ciebie przed podpisaniem umowy.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z późn. zm. (art. 26)


powrót

Jesteś pracodawcą?

Zobacz jakie korzyści czekają na Ciebie jeśli zatrudnisz osobę z autyzmem.

Dowiedz się więcej
Zobacz miejsca przyjazne osobom z autyzmem

Na forum

wejdź na forum

Partnerzy