Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego - Kraina OZA

Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnegoInformacje zgodne ze stanem prawnym obowiązującym od: 2015-01-01

Co to jest miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego?

Pracodawcy zatrudniającemu osobę niepełnosprawną przysługuje miesięczne dofinansowanie do jej wynagrodzenia z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
Na kogo można uzyskać dofinansowanie?
Dofinansowanie możesz dostać na pracownika niepełnosprawnego, jeżeli pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonej przez PFRON.
Kiedy pracodawca może ubiegać się o miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego?
Pracodawca może ubiegać się o dofinansowanie, jeżeli

 • prowadzi zakład pracy chronionej,
 • zatrudnia poniżej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
 • zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jego zakładzie wynosi co najmniej 6%.
Pracodawca nie może również mieć zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON przekraczających ogółem 100 zł.
Wysokość maksymalnego wsparcia?
Od 1 kwietnia 2014 roku pracodawcy prowadzący zakład pracy chronionej oraz pracodawcy z otwartego rynku pracy otrzymują takie samo dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników.
Maksymalne kwoty dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego:
 • znaczny stopień niepełnosprawności:
  • ze schorzeniem specjalnym - 2 400 zł,
  • bez schorzenia specjalnego - 1 800 zł,
 • umiarkowany stopień niepełnosprawności:
 • ze schorzeniem specjalnym - 1 725 zł,
 • bez schorzenia specjalnego - 1 125 zł,
 • ze schorzeniem specjalnym - 1 050 zł,
 • bez schorzenia specjalnego - 450 zł.
 • lekki stopień niepełnosprawności:
Kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć 90% faktycznie i terminowo poniesionych miesięcznych kosztów płacy, a w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 75% tych kosztów.
Jakie działania należy podjąć, aby otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego?
Jeżeli pracodawca chce otrzymać dofinansowanie, powinien złożyć odpowiedni wniosek do PFRON bądź do oddziału PFRON właściwego dla siedziby swojej firmy. Dokumenty można złożyć elektronicznie lub w formie papierowej, jeżeli złożenie ich w formie elektronicznej nie jest możliwe.
Kiedy dofinansowanie nie przysługuje?
Pracodawca nie otrzyma dofinansowania do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika, jeżeli:
 • prowadzi działalność gospodarczą, a zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego w danym miesiącu nie powoduje w firmie wzrostu zatrudnienia netto ogółem pracowników niepełnosprawnych;
 • zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego nastąpiło w wyniku rozwiązania umowy z innym pracownikiem, chyba że jego umowa uległa rozwiązaniu:
  – bez wypowiedzenia z przyczyn określonych w art. 52 § 1 pkt. 1 Kodeksu pracy,
  – za wypowiedzeniem pracownika,
  – za porozumieniem stron,
  – wskutek przejścia pracownika na rentę z tytułu niezdolności do pracy,
  – z upływem czasu, na jaki została zawarta,
  – z dniem ukończenia pracy, dla wykonania której została zawarta lub jeśli zmniejszono wymiar czasu pracy pracownika na jego wniosek;
 • pracownik ma orzeczony umiarkowany bądź lekki stopień niepełnosprawności i ma ustalone prawo do emerytury.
Informacje praktyczne:
Do wynagrodzenia nie są wliczane takie świadczenia, jak:
 • zasiłki, w tym zasiłek chorobowy wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • ekwiwalent, w tym za urlop wypoczynkowy lub pranie odzieży,
 • dodatki mieszkaniowe oraz inne dodatki o świadczeniowym charakterze,
 • odprawy,
 • zapomogi.
W przypadku gdy pracownik jest zatrudniony u więcej niż jednego pracodawcy w wymiarze czasu nieprzekraczającym ogółem pełnego wymiaru czasu pracy, pracodawca otrzyma dofinansowanie proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika w swoim zakładzie pracy. Jeżeli wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego przekroczy pełny etat, maksymalne dofinansowanie nie przekroczy dofinansowania przyznawanego na osobę zatrudnioną na pełnym etacie. Dofinansowanie w pierwszej kolejności zostanie przyznane pracodawcy, który zatrudnił tego pracownika wcześniej.
Jeżeli została pracodawcy przyznana inna kwota niż ta, o którą wnioskował, w ciągu 14 dni od otrzymania informacji może ponownie złożyć wniosek. Prezes PFRON wyda decyzję o wysokości dofinansowania.
PFRON przekazuje na rachunek bankowy pracodawcy należną kwotę w terminie 25 dni od otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej
Co to jest miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego?
Pracodawcy zatrudniającemu osobę niepełnosprawną przysługuje miesięczne dofinansowanie do jej wynagrodzenia z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
Na kogo można uzyskać dofinansowanie?
Dofinansowanie możesz dostać na pracownika niepełnosprawnego, jeżeli pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonej przez PFRON.
Kiedy pracodawca może ubiegać się o miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego?
Pracodawca może ubiegać się o dofinansowanie, jeżeli
 • prowadzi zakład pracy chronionej,
 • zatrudnia poniżej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
 • zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jego zakładzie wynosi co najmniej 6%.
Pracodawca nie może również mieć zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON przekraczających ogółem 100 zł.
Wysokość maksymalnego wsparcia?
Od 1 kwietnia 2014 roku pracodawcy prowadzący zakład pracy chronionej oraz pracodawcy z otwartego rynku pracy otrzymują takie samo dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników.
Maksymalne kwoty dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego:
 • znaczny stopień niepełnosprawności:
  • ze schorzeniem specjalnym - 2 400 zł,
  • bez schorzenia specjalnego - 1 800 zł,
 • umiarkowany stopień niepełnosprawności:
 • ze schorzeniem specjalnym - 1 725 zł,
 • bez schorzenia specjalnego - 1 125 zł,
 • ze schorzeniem specjalnym - 1 050 zł,
 • bez schorzenia specjalnego - 450 zł.
 • lekki stopień niepełnosprawności:
Kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć 90% faktycznie i terminowo poniesionych miesięcznych kosztów płacy, a w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 75% tych kosztów.
Jakie działania należy podjąć, aby otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego?
Jeżeli pracodawca chce otrzymać dofinansowanie, powinien złożyć odpowiedni wniosek do PFRON bądź do oddziału PFRON właściwego dla siedziby swojej firmy. Dokumenty można złożyć elektronicznie lub w formie papierowej, jeżeli złożenie ich w formie elektronicznej nie jest możliwe.
Kiedy dofinansowanie nie przysługuje?
Pracodawca nie otrzyma dofinansowania do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika, jeżeli:
 • prowadzi działalność gospodarczą, a zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego w danym miesiącu nie powoduje w firmie wzrostu zatrudnienia netto ogółem pracowników niepełnosprawnych;
 • zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego nastąpiło w wyniku rozwiązania umowy z innym pracownikiem, chyba że jego umowa uległa rozwiązaniu:
  – bez wypowiedzenia z przyczyn określonych w art. 52 § 1 pkt. 1 Kodeksu pracy,
  – za wypowiedzeniem pracownika,
  – za porozumieniem stron,
  – wskutek przejścia pracownika na rentę z tytułu niezdolności do pracy,
  – z upływem czasu, na jaki została zawarta,
  – z dniem ukończenia pracy, dla wykonania której została zawarta lub jeśli zmniejszono wymiar czasu pracy pracownika na jego wniosek;
 • pracownik ma orzeczony umiarkowany bądź lekki stopień niepełnosprawności i ma ustalone prawo do emerytury.
Informacje praktyczne:
Do wynagrodzenia nie są wliczane takie świadczenia, jak:
 • zasiłki, w tym zasiłek chorobowy wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • ekwiwalent, w tym za urlop wypoczynkowy lub pranie odzieży,
 • dodatki mieszkaniowe oraz inne dodatki o świadczeniowym charakterze,
 • odprawy,
 • zapomogi.
W przypadku gdy pracownik jest zatrudniony u więcej niż jednego pracodawcy w wymiarze czasu nieprzekraczającym ogółem pełnego wymiaru czasu pracy, pracodawca otrzyma dofinansowanie proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika w swoim zakładzie pracy. Jeżeli wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego przekroczy pełny etat, maksymalne dofinansowanie nie przekroczy dofinansowania przyznawanego na osobę zatrudnioną na pełnym etacie. Dofinansowanie w pierwszej kolejności zostanie przyznane pracodawcy, który zatrudnił tego pracownika wcześniej.
Jeżeli została pracodawcy przyznana inna kwota niż ta, o którą wnioskował, w ciągu 14 dni od otrzymania informacji może ponownie złożyć wniosek. Prezes PFRON wyda decyzję o wysokości dofinansowania.
PFRON przekazuje na rachunek bankowy pracodawcy należną kwotę w terminie 25 dni od otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej


powrót

Jesteś pracodawcą?

Zobacz jakie korzyści czekają na Ciebie jeśli zatrudnisz osobę z autyzmem.

Dowiedz się więcej
Zobacz miejsca przyjazne osobom z autyzmem

Na forum

wejdź na forum

Partnerzy