Formy wsparcia pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne - Kraina OZA

Formy wsparcia pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2012-07-30 Jeżeli zatrudnisz osobę niepełnosprawną, możesz starać się o:

 • zwrot kosztów:
  • adaptacji pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych na przystosowanie tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób;
  • adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy;
  • zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności;
  • rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa w pkt 1-3;
 • miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego (o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonych przez PEFRON);
 • refundację kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego osobie niepełnosprawnej;
 • zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy stworzonego dla osoby niepełnosprawnej;
 • zwrot kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych;
 • refundację z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy;
 • refundację z tytułu zatrudnienia w ramach robót publicznych osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy;
 • refundację z tytułu przyjęcia na przygotowanie zawodowe dorosłych osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy.

Ponadto powiatowy urząd pracy oferuje Ci usługi z zakresu:
 • poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, obejmujących: doradztwo w określaniu wymagań dotyczących stanowiska pracy zgłoszonego w ofercie pracy do urzędu,
 • dobór kandydatów spośród bezrobotnych lub poszukujących pracy na zgłoszone w ofercie pracy stanowisko,
 • wspieranie rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników;

pośrednictwa pracy obejmującego:
 • udzielanie pomocy w znalezieniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych do zatrudnienia,
 • przekazywanie informacji o kandydatach do pracy w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,
 • informowanie o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na rynku pracy.

Podstawa prawna
  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych


powrót

Jesteś pracodawcą?

Zobacz jakie korzyści czekają na Ciebie jeśli zatrudnisz osobę z autyzmem.

Dowiedz się więcej
Zobacz miejsca przyjazne osobom z autyzmem

Na forum

wejdź na forum

Partnerzy


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0