Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego - Kraina OZA

Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego

Informacje są zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2013-01-11

Czym jest miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego?
Pracodawcy zatrudniającemu osobę niepełnosprawną przysługuje miesięczne dofinansowanie do jej wynagrodzenia z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Na kogo można dostać dofinansowanie?
Dofinansowanie możesz dostać na pracownika niepełnosprawnego, jeżeli pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonych przez PFRON.

Kiedy możesz ubiegać się o miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego?
Możesz ubiegać się o dofinansowanie, jeżeli

 • prowadzisz zakład pracy chronionej,
 • zatrudniasz poniżej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
 • zatrudniasz co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Twoim zakładzie wynosi co najmniej 6%.
Nie możesz również mieć zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON przekraczających ogółem 100 zł.

Jaka jest maksymalna wysokość wsparcia?
W okresie styczeń do grudzień 2013
Dofinansowania dla zakładów pracy chronionej:
 • 180% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,
 • 100% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
 • 40 % najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.
 • Wyżej wymienione  kwoty dofinansowania zwiększa się o 40 proc. najniższego wynagrodzenia w przypadku osób niepełnosprawnych, u których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych (zgodnie z art. 26a ust. 1b ustawy o rehabilitacji).
Dofinansowania dla pracodawców z otwartego rynku pracy:
 • 70% kwot przysługujących zakładom pracy chronionej,
 • 90% kwot przysługujących zakładowi pracy chronionej, w przypadku, gdy dotyczyć ono będzie osób niepełnosprawnych, u których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz pracowników niewidomych.
Uwaga! Minimalne wynagrodzenie brane pod uwagę w 2013 r. to 1500 zł brutto (obowiązywało w grudniu 2012 r.).

Co zrobić, żeby otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego?
Jeżeli chcesz otrzymać dofinansowanie, powinieneś złożyć odpowiedni wniosek do PFRON bądź do oddziału PFRON właściwego dla siedziby Twojej firmy. Dokumenty możesz złożyć elektronicznie lub w formie papierowej, jeżeli złożenie ich w formie elektronicznej nie jest możliwe.

Kiedy dofinansowanie nie przysługuje?
Nie otrzymasz dofinansowania do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika, jeżeli:
 • prowadzisz działalność gospodarczą, a zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego w danym miesiącu nie powoduje u Ciebie wzrostu zatrudnienia netto ogółem i wzrostu zatrudnienia netto pracowników niepełnosprawnych;
 • zatrudniłeś pracownika niepełnosprawnego w wyniku rozwiązania umowy z innym pracownikiem, chyba że jego umowa uległa rozwiązaniu:
— bez wypowiedzenia z przyczyn określonych w art. 52 § 1 pkt. 1 Kodeksu pracy,
— za wypowiedzeniem pracownika,
— za porozumieniem stron,
— wskutek przejścia pracownika na rentę z tytułu niezdolności do pracy,
— z upływem czasu, na jaki została zawarta,
— z dniem ukończenia pracy, dla wykonania której została zawarta lub jeśli zmniejszono  wymiar czasu pracy pracownika na jego wniosek;
 • pracownik ma orzeczony umiarkowany bądź lekki stopień niepełnosprawności i ma ustalone prawo do emerytury.

Przydatne informacje:
Do wynagrodzenia nie są wliczane takie świadczenia, jak:
 • zasiłki, w tym zasiłek chorobowy wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • ekwiwalent, w tym za urlop wypoczynkowy lub pranie odzieży,
 • dodatki mieszkaniowe oraz inne dodatki o świadczeniowym charakterze,
 • odprawy,
 • zapomogi.
W przypadku gdy pracownik jest zatrudniony u więcej niż jednego pracodawcy w wymiarze czasu nieprzekraczającym ogółem pełnego wymiaru czasu pracy, dofinansowanie otrzymasz proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika w Twoim zakładzie pracy. Jeżeli wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego przekroczy pełny etat, maksymalne dofinansowanie nie przekroczy dofinansowania przyznawanego na osobę zatrudnioną na pełnym etacie. Dofinansowanie w pierwszej kolejności zostanie przyznane pracodawcy, który zatrudnił tego pracownika wcześniej.
Jeżeli została Ci przyznana inna kwota niż ta, o którą wnioskowałeś, w ciągu 14 dni od otrzymania informacji możesz ponownie złożyć wniosek. Prezes PFRON wyda decyzję o wysokości dofinansowania.
PFRON przekazuje na Twój rachunek bankowy należną kwotę w terminie 25 dni od otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku. 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej


powrót

Jesteś pracodawcą?

Zobacz jakie korzyści czekają na Ciebie jeśli zatrudnisz osobę z autyzmem.

Dowiedz się więcej
Zobacz miejsca przyjazne osobom z autyzmem

Na forum

wejdź na forum

Partnerzy